Skip to product information
1 of 3

Pair O' Dice

Coup: Philippine Edition

Coup: Philippine Edition

Regular price ₱1,340.00 PHP
Regular price Sale price ₱1,340.00 PHP
Sale Sold out

Embark on a thrilling journey through the Spanish Colonial Era with Coup: Filipino Edition! Inspired by the intricate personas of Jose Rizal's magnum opus, Noli Me Tangere and El Filibusterismo, this board game promises an immersive experience like never before. 

You are the head of a family during the Spanish colonial era.

The town was governed by a weak and corrupt regime. Indeed, that was life during those times; full of deceit, oppression, and coercion. In the midst of this destructive kingdom and its tyranny, the seeds of revolution were sown.

Will you perish without witnessing the glorious dawn in our town or will the influence of other families crumble, forcing them to exile?

Only one family will survive.

In crafting the Filipino rendition of Coup, our muse is drawn from the intricate personas nestled within Rizal's literary opus, Noli Me Tangere. Within this distinctive Filipino tapestry, a blend of magical realism and fervor unfolds, befitting the very essence of Coup. Coup - Filipino Edition, gracing us with its presence in the vibrant year of 2024. 

 

Matuto sa nakaraan
Maging bahagi ng kasaysayan


Ikaw ang pinuno ng isang pamilya noong panahon ng mga Kastila.

Ang bayan ay pinapatakbo ng isang mahinang at tiwaling hukuman. Ganyan nga ang buhay noong mga panahong iyon; puno ng panloloko, panggugulang, at panggigipit. Sa gitna ng mapanirang kaharian at ng pang-aaping ito, itinatanim ang mga binhi ng rebolusyon.

Mamamatay ba kayong di man nakikita ang maningning na pagbubukang-liwayway sa ating bayan o mawawasak ang impluwensiya ng iba pang mga pamilya at sila'y mapalayas.

Tanging isang pamilya ang maaaring matira.

Sa paglikha ng Filipino na edisyon ng Coup, ang ating inspirasyon ay nagmumula sa makukulay at masalimuot na mga personalidad na matatagpuan sa obra maestra ni Rizal, ang Noli Me Tangere, at ang paboritong seryeng Maria Clara at Ibarra. Sa loob ng natatanging Filipinong anyo ay isang kombinasyon ng mahiwagang realidad at bugso ng damdamin, na tugma sa mismong esensya ng Coup. Coup - Philippine Edition, parating na sa masigabong taong 2024.

Materials

Shipping & Returns

Dimensions

Care Instructions

View full details